Mestský úrad Detva

Mestský úrad Detva

Tajovského 7
962 12 Detva

Informácie o kancelárii Mestský úrad Detva

Mestský úrad v Slovenskej republike. Nájdete tu kontakt na mestský úrad vrátane adresy mestského úradu. Prípadné číslo bankového účtu mestského úradu, ak je úradom zverejnené. Otváracie hodiny mestského úradu. Úradné hodiny mestského úradu a podateľny. Telefónne čísla a email na mestský úrad. Ak má mestský úrad svoje webové stránky, nájdete ich tu. Všetky informácie na mestské a obecné úrady sú aktuálne a sú pravidelne aktualizované.Mestský úrad ďalej:• Inkasuje nájomné z bytových a nebytových priestorov vo vlastnictve obce

• Príjma návrhy na vyhlásenie miestneho referenda

• Príjma oznámenie o zhromáždení

• Príjmá poplatky za prenájom hrobového miesta

• Príjmá poplatky za znečisťovanie ovzdušia

• Príjmá prihlásenie k trvalému pobytu a ohlásenie zmeny miesta trvalého pobytu

• Príjmá žiadosti k inštalovaniu kamerového systému

• Príjmá žiadosti o výrub drevín rastúcich mimo les

• Príjmá žiadosti o neinvestičné dotácie v oblasti športu

• Prenajíma bytové a nebytové priestory

• Prenajíma hrobové miesta

• Určuje popisné, orientačné, evidenčné čísla budov v obci

• Vyberá poplatky za kúpelný alebo rekreačný pobyt

• Vyberá poplatky za chod systému zhromažďovania, zberu, prepravy, triedenia, využívania a odstraňovania komunálnych odpadov

• Vyberá poplatky za užívanie verejného priestranstva

• Vyberá poplatky za zhodnotenie stavebného pozemku možností jeho pripojenia na stavbu vodovodu alebo kanalizácie

• Vyberá poplatky za psov

• Vydáva platobné výmery na neuhradené miestne poplatky

• Vydáva vyhlášku o čistote a poriadku v obci

• Vydáva vyhlášku o chovu a držania zvierat na území obce

• Vydáva vyhlášku o nakládaní s odpadmi, zriaďuje a prevádzkuje skládku odpadov (obecné skládky)

• Vydáva vyhlášku o územných zónách pre výpočet dane z nehnuteľnosti

• Vydáva vyhlášku o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy patriacej pod správu obce

• Vyhlašuje varovný signál “Všeobecná výstraha”

 

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Telefón

045/5455202
045/5457625

 

Fax

045/5456216

 

E-mail

sekretariat@detva.sk
primator@detva.sk

 

Pokladňa

pondelok 7:30 - 11:30, 12:30 - 16:00

streda 7:30 - 11:30, 12:30 - 16:30

piatok 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30

Kde nás nájdete?

Zobrazit